Przejdź do treści

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Jaki jest minimalny zakres obowiązkowego audytu energetycznego? Kto ma obowiązek?

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, cykliczny obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każde „nowe” duże przedsiębiorstwo po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzeniu kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinno niezwłocznie podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa (zlecić je np. firmie audytorskiej), aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE wymagane zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

Obowiązkiem objęty jest podmiot, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno) przekroczył:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą co najmniej 43 mln euro oraz roczny obrót co najmniej 50 mln euro

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.  Pamiętaj, że jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykonało pierwszy audyt w 2019 roku to kolejny należy przeprowadzić do końca 2023 roku!

Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Dzięki przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu powinny być wykorzystywane do dalszych analiz. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, należy przechowywać go do celów kontrolnych wraz z danymi przez okres 5 lat. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej audyt opiera się na wytycznych:

Jak zrealizować swój obowiązek z ON/OFF ENERGY?

Oferujemy przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa  w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 (Dz.U. z 2021 r. poz. 468) oraz w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego przedsiębiorstwa wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu.

Wycena ustalana jest po uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym i odesłaniu formularza przedaudytowego.

Czy Twoja firma planuje zrealizować modernizację skutkującą oszczędnością energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana maszyn), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzyski ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak otrzymać dotację i skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów (tu potrzebny będzie audyt efektywności energetycznej). Kliknij w usługę BIAŁE CERTYFIKATY i poznaj warunki tego dofinansowania, potem zadzwoń lub napisz do nas.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: biuro@onoffenergy.pl

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194