Przejdź do treści

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Obowiązek nałożony na każde duże przedsiębiorstwo Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej!

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa nałożony został na duże przedsiębiorstwo Ustawą o efektywności energetycznej!

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
NIP: 5252894749, KRS: 0000951226, REGON: 521167194

  ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
  ul. Adama Mickiewicza 37/58
  01-625 Warszawa
  NIP: 5252894749, KRS: 0000951226

  W ramach usługi wykonamy dla Państwa audyt energetyczny przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku a także z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN 16247. Obowiązująca norma EN 16247 stosowana jest jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla budynków, procesów przemysłowych i transportu.

  Zgłoś się do nas, zrealizujemy Twój obowiązek!

  Nasza kompleksowa usługa obejmuje zarówno przygotowanie raportu z audytu energetycznego przedsiębiorstwa jak i sporządzenie Zawiadomienia o wykonaniu audytu a także fizyczne dostarczenie Zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki.
  W ramach usługi wykonamy Państwu audyt energetyczny przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku a także z uwzględnieniem wytycznych normy PN-EN 16247. Obowiązująca norma EN 16247 stosowana jest jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla budynków, procesów przemysłowych i transportu.

  Zgłoś się do nas, zrealizujemy Twój obowiązek!

  Nasza oferowana usługa obejmuje przygotowanie raportu z audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz sporządzenie Zawiadomienia o wykonaniu audytu a także fizyczne dostarczenie Zawiadomienia do Urzędu Regulacji Energetyki.
  Pamiętaj, że jeżeli pierwszy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kolejny należy przeprowadzić ponownie najpóźniej do końca 2024 roku
  Czy Twoja firma planuje zrealizować modernizację skutkującą oszczędnością energii elektrycznej (np. wymiana oświetlenia na LED, wymiana maszyn czy napędów), energii cieplnej (np. termomodernizacja, odzyski ciepła, wymiana kotłów) lub gazu ziemnego? Jeżeli tak to sprawdź jak otrzymać dotację i skorzystać z mechanizmu białych certyfikatów. Wejdź w usługę białe certyfikaty i poznaj warunki tego dofinansowania.

  Jaki jest zakres audytu? Kto ma obowiązek?

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, cykliczny obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każde „nowe” duże przedsiębiorstwo po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzeniu kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinno niezwłocznie podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego (zlecić je np. firmie audytorskiej), aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE wymagane zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.
  Obowiązkiem objęty jest podmiot, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno) przekroczył:
  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą co najmniej 43 mln euro oraz roczny obrót co najmniej 50 mln euro
  Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni i nie później niż do końca roku. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu. 
  Obowiązek wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Dzięki przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Raport z wykonanego audytu może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, należy przechowywać go do celów kontrolnych wraz z danymi przez okres 5 lat. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” audyt opiera się na wytycznych: audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc; zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo; powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

  Jaki jest zakres audytu? Kto ma obowiązek?

  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, cykliczny obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każde „nowe” duże przedsiębiorstwo po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzeniu kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinno niezwłocznie podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego (zlecić je np. firmie audytorskiej), aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE wymagane zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.
  Obowiązkiem objęty jest podmiot, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno) przekroczył:
  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą co najmniej 43 mln euro oraz roczny obrót co najmniej 50 mln euro
  Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni i nie później niż do końca roku. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.
  Obowiązek wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Dzięki przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Jego wyniki powinny być wykorzystywane do dalszych analiz. Raport z wykonanego audytu może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, należy przechowywać go do celów kontrolnych wraz z danymi przez okres 5 lat. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią”: audyt należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc; zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo; powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

  ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
  ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  NIP: 5252894749, KRS: 0000951226, REGON: 521167194

   ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
   ul. Adama Mickiewicza 37/58
   01-625 Warszawa
   NIP: 5252894749, KRS: 0000951226

   Nasze przykładowe realizacje

   Pozwól, że zrealizujemy także i Twój obowiązek!

   PRZEMYSŁ DRZEWNY

   PRZEMYSŁ ODLEWNICZY

   BRANŻA FINANSOWA

   Administratorem danych osobowych jest ON/OFF ENERGY sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Administrator danych dokonał wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych (,,IOD”), adres email: biuro@onoffenergy.pl. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przy czym prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora należy rozumieć jako udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub udzielenia odpowiedzi na przekazaną wiadomość.