Przejdź do treści

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Jaki jest minimalny zakres obowiązkowego audytu energetycznego? Kto ma obowiązek?

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, cykliczny obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Każde „nowe” duże przedsiębiorstwo po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzeniu kryterium finansowego i zatrudnienia za dwa ostatnie lata obrotowe) powinno niezwłocznie podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa (zlecić je np. firmie audytorskiej), aby wypełnić ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE wymagane zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.

Obowiązkiem objęty jest podmiot, który w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno) przekroczył:

  • zatrudnienie 250 lub więcej osób
  • sumę bilansową równą co najmniej 43 mln euro oraz roczny obrót co najmniej 50 mln euro

Każda z tych firm zobowiązana jest do ponownego audytu po 4 latach. Za każdym razem musi o tym fakcie i o potencjalnych oszczędnościach energii uzyskanych z przedsięwzięć zaproponowanych w audycie poinformować pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w nieprzekraczalnym terminie 30 dni. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą do 5% rocznego obrotu.  Pamiętaj, że jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykonało pierwszy audyt w 2019 roku to kolejny należy przeprowadzić do końca 2023 roku!

Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Dzięki przeprowadzeniu audytu przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii. Wyniki audytu powinny być wykorzystywane do dalszych analiz. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, należy przechowywać go do celów kontrolnych wraz z danymi przez okres 5 lat. Powołując się na dyrektywę 2012/27/UE – „Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych w tym audytów przeprowadzonych w ramach systemów zarządzania energią” oraz Art. 37. Ustawy o efektywności energetycznej audyt opiera się na wytycznych:

Jak zrealizować swój obowiązek z ON/OFF ENERGY?

Oferujemy przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa  w rozumieniu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 (Dz.U. z 2021 r. poz. 468) oraz w oparciu o normę PN-EN 16247. Norma EN 16247 stosowana jest na szczeblu międzynarodowym jako podstawa audytów energetycznych. Obejmuje wymagania dla wszystkich audytów energetycznych, a także szczegółowo dla budynków, procesów przemysłowych i transportu. Zalecenie stosowania tej normy zawiera Dyrektywa 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Efektem prac audytorskich jest opis stanu faktycznego przedsiębiorstwa wraz z analizą efektywności użytkowania energii. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej wraz ze wskazaniem obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Raport zawiera propozycje rozwiązań oszczędnościowych oraz szczegółowy przegląd zużycia energii w obszarze procesów technologicznych, budynków oraz transportu.

Wycena ustalana jest po uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym i odesłaniu formularza przedaudytowego.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: biuro@onoffenergy.pl

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194