Przejdź do treści

Białe certyfikaty

Co to są białe certyfikaty? Jakie wynikają korzyści z ich pozyskania? Komu i za co przysługują?

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności energetycznej będących elementem mechanizmu zapisanego w Ustawie o efektywności energetycznej. Do ich wydawania upoważniony jest Prezes URE, a wynikające z nich prawa majątkowe są zbywalne i stanowią towar giełdowy podlegający obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii. Białe certyfikaty należy postrzegać jako mechanizm, który pozwala na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej i skutkujących oszczędnością energii. O ich uzyskanie starać się może każdy podmiot, o ile spełnia warunki oraz przejdzie pozytywną ocenę wniosku przez URE.

Stanową potwierdzenie ilości zaoszczędzonej energii finalnej wynikającej ze zrealizowania modernizacji, która skutkowała oszczędnością energii. Wydawane są wyłącznie dla planowanych modernizacji co oznacza, że wniosek do Prezesa URE należy złożyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą bądź zamówieniem urządzeń czy materiałów. Oszczędność energii musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku (czyli ponad 116,3 MWh/rok lub 418,68 GJ/rok). Dodatkowo, przedsiębiorstwa energochłonne zużywające co najmniej 100 GWh energii elektrycznej rocznie mogą liczyć na ekwiwalent wsparcia zbliżonego do białych certyfikatów również dla przedsięwzięć już zrealizowanych, pozwala na to tryb określony w art. 15 ustawy o efektywności energetycznej.

Jak pozyskać białe certyfikaty z ON/OFF ENERGY?

Pozyskanie białych certyfikatów wymaga przygotowania audytu efektywności energetycznej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz praktyką Urzędu Regulacji Energetyki. Nasza oferta obejmuje:

  • weryfikację spełnienia przez przedsięwzięcia warunków wystąpienia o wydanie świadectw efektywności energetycznej,
  • wykonanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z wymogami właściwej Ustawy i Rozporządzenia,
  • reprezentowanie przed URE i TGE (na podstawie upoważnienia),
  • przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności energetycznej wraz z załącznikami,
  • wykonanie audytu powykonawczego (dotyczy tylko przedsięwzięć, kiedy roczne oszczędności przekraczają 100 toe),
  • skompletowanie i złożenie zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
  • pomoc w sprzedaży białych certyfikatów, w tym w trybie pozasesyjnym.

Proponujemy sposób rozliczenia w formule wynagrodzenia za sukces czyli success fee. Nasze wynagrodzenie stanowić będzie uzgodnioną procentową część środków jakie otrzymają Państwo z tytułu sprzedaży/umorzenia świadectw. Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy modernizacja jaką planujesz kwalifikuje się do pozyskania białych certyfikatów (a później spieniężenia ich) to skontaktuj się z nami.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu:

tel.: +48 507 564 007
email: biuro@onoffenergy.pl

ON/OFF ENERGY sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

KRS: 0000951226
NIP: 5252894749
REGON: 521167194